Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność, ale warto znać swoje prawa.

Korzystanie z witryny f44red.com, zwaną dalej stroną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkowników na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych niektórych danych osobowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania niniejszego serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich wizerunku oraz swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwana dalej „RODO”, właściciel strony oświadcza, co następuje:

  1. F44 Red z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, jest prawnym Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z serwisu,
  2. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@f44red.pl,
  3. Dane użytkowników będą przetwarzane w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umowy, zgodnie z art. 6.1.b RODO,
  4. Do zbieranych danych osobowych należą: adres IP odwiedzającego oraz śledzące pliki cookies dostarczane jako domyślny pakiet środowiska WordPress w celu prowadzenia statystyk (pll_language – zmiana języka strony, cookie_notice_accepted – wyrażenie zgody na użycie ciasteczek, sc_anonymous_id – anonimowy identyfikator SoundCloud na potrzeby odtwarzania umieszczonych w serwisie utworów), imię, nazwisko oraz adres e-mail potrzebny tylko w celach rekrutacyjnych,
  5. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres rozliczeniowy i okres obowiązywania Umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane Akademii WSB w celach profilowania statystyk jako partnerowi F44 Red, dostawców systemów informatycznych i usług oprogramowania Administratora, zewnętrznych usług świadczonych Administratorowi oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych zgodnie z przepisami prawnymi (w tym organy administracji publicznej),
  7. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do edycji, usuwania i ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do przekazywania swoich danych osobowych i odwoływania się w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  8. Użytkownicy mają prawo w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez uszczerbku dla prawa Administratora do przetwarzania danych osobowych, zanim użytkownik wycofa swoją zgodę,
  9. Użytkownicy mają prawo odwołać się od Przewodniczącego Biura Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zdecydują, że przetwarzanie ich danych osobowych naruszyło przepisy dotyczące RODO.